Avion – interiér a jeho identita

Fotografie
Popis
Dizertačná práca doktoranda Adama Tótha na Fakulte architektúry STU v Bratislave na tému Identita v súčasnom obytnom interiéri (Interiér bytového komplexu Avion v Bratislave) dopĺňa výskumný projekt Identita.sk o aspekt problematiky obytného interiéru mestského typu. Obdobie modernizmu, najmä funkcionalizmu, pokladáme za rozhodujúce v nazeraní na obytný interiér a za východisko súčasnej interiérovej tvorby. Dôvodmi pre voľbu interiéru funkcionalistického bytového komplexu Avion v Bratislave ako objektu výskumu sú architektonické kvality, pre ktoré sa stal súčasťou národného aj európskeho kultúrneho dedičstva (1985 NKP, 1994 DoCoMoMo), čo umožňuje sledovanie vzťahu identity a autenticity a porovnania charakteristickej atmosféry interiérov v dobe vzniku a v súčasnosti. Pri riešení problematiky sa sleduje materiálna aj emocionálna stránka identity interiérov, pričom za hlavné materiálne činitele pokladáme vnútorné objemy, spôsob presvetlenia a stavebný interiér a emocionálnu stránku definuje vnímanie osobitosti vnútorných priestorov Avionu jeho obyvateľmi.

Vlastný výskum identity interiérov obytného celku Avion, je založený na terénnom prieskume, archívnom výskume a metóde oral history. Vo výskume materiálnej stránky sme sa zamerali na porovnanie súčasného s pôvodným stavom a zmapovanie zachovaných autentických interiérových prvkov spoločných vstupných a komunikačných priestorov. Skúmanými priestormi boli vstup do budovy, zádverie, priestory podesty a chodby na prízemí a vertikálne komunikačné jadro – hlavné schodisko a osobný výťah. Všímali sme si proporcie, povrchy, použité materiály a architektonické či dizajnérske detaily priestorov a prvkov. Zdokumentovali sme nasledujúce pôvodné interiérové prvky: kyvné dvere, pletivo výťahovej šachty, konzolu vodiacej koľajnice, vodiacu koľajnicu výťahu, liate terazzo na podestách a schodoch, vstupné dvere do bytu, dvere na loggiu z podesty, mriežky vetrania na kúpeľni, štítky s číslom bytu, priezory, kľučky a dverové hmatníky. Na stropoch sa ešte nachádzajú kotviace prvky a viditeľné stopy po pôvodných portáloch výťahu.

Názory na pôvodnú farebnosť bytového komplexu Avion sa rôznia a naše výsledky poukazujú na farebnosť odlišnú od súčasnej. Na základe meraní pôvodnej farebnosti zo zachovaných fragmentov náterov prenosným kolorimetrom v systéme NCS a ich zdokumentovaní sa javí pravdepodobnou farebnosť prvkov ladená do teplejších okrových odtieňov na rozdiel od súčasnej prevládajúcej sivej a modrej farby. Na základe týchto meraní, projektovej dokumentácie a tiež rozhovorov s pamätníkmi sme mohli vytvoriť hypotetickú rekonštrukciu pôvodného vizuálu skúmaných priestorov. Zamerali sme sa na kompozičnú dominantu priestorov a zároveň najviac pozmenený prvok – portál a kabínu osobného výťahu.

Výskum interiérov bytov je sťažený a možný len do miery akej sú obyvatelia ochotní strpieť zásah do svojho súkromia. Počas výskumu bola navštívená vyše desiatka bytov, ďalšie informácie nám poskytli odpovede respondentov anonymného dotazníka. Analogicky sa podarilo identifikovať aj bytové autentické interiérové prvky, či už stavebné alebo technické. Zdokumentovali sme nasledujúce zachované prvky v bytoch: liate terrazzo, dubové parkety, vápenná omietka, fabiónové zakončenie nosných prvkov, radiátory, interiérové dvere, kľučky, zárubne, vetracie mriežky. Podarilo sa zdokumentovať aj niekoľko vzácnych, posledných zachovaných prvkov: vypínače svetla, elektrická zásuvka, elektrický zvonček na sužobnú a poslednú zachovanú pôvodnú liatinovú vaňu. Ostatné prvky sanity sa pravdepodobne nezachovali. Okrem týchto informácií sme prostredníctvom dotazníka získali aj predstavu o vzťahu obyvateľov k Avionu a vzájomných vzťahov.

Takmer 90-ročný Avion plní svoju pôvodnú funkciu bez prerušenia a stále je žiadaným miestom na bývanie. Prínosom výskumnej práce na interiéroch bytového komplexu Avion bude vypracovanie zásad obnovy a postupov údržbových a revitalizačných prác, určených správe budovy aj jednotlivým vlastníkom, s cieľom zabrániť nenávratnej strate ešte zachovaných autentických interiérových prvkov a strate genia loci mimoriadne významného architektonického diela. Východiskom pre návrh obnovy bude pôvodné riešenie v dobe vzniku stavby, pričom bude rešpektovať súčasné štandardy a normy. V tejto súvislosti je zaujímavá odpoveď obyvateľov - respondentov anonymného dotazníka na otázku o preferencií vzhľadu výťahu vo vzťahu k veku respondentov. K pôvodnému vzhľadu by sa chceli vrátiť najstarší obyvatelia, ktorí si ho ešte pamätajú a najmladší obyvatelia, ktorí oceňujú genia loci Avionu. Nové riešenie portálu a výťahovej kabíny sa bude týkať materiality, ale najmä má návrh ponúknuť také riešenie komunikačných priestorov, aby ostala zachovaná ich hlavná pamiatková hodnota  – priestorovo-kompozičné princípy, príznačné pre architektúru funkcionalizmu a súčasne tieto úpravy musia byť v súlade so platnými bezpečnostnými predpismi.

Výstup práce formou materiálu pre správu budovy aj samotných obyvateľov, im okrem  usmernenia pri budúcich úpravách interiérov poskytne informácie o materiálnych aj socio-kultúrnych hodnotách miesta, ktoré obývajú. Súčasťou výstupov je aj návrh produktov vizuálnej identity bytového komplexu Avion.

Poďakovanie

Prípadová štúdia nadväzuje na multidisciplinárny výskumný projekt "IDENTITA - spoločná platforma dizajnu, architektúry a spoločenských vied" slovenskej Agentúry pre výskum a vývoj. Vďaka patrí aj Doc. Ing. arch. Urlandovej, PhD, vedúcej Laboratória farby za konzultáciu postupu, výber metódy a realizáciu meraní fragmentov dochovaných farieb povrchov.

Mgr. art. Adam Tóth

GPS
12
48.151834
17.11875
1
0
0
48.151834
17.11875