Príroda a tradičné poľnohospodárstvo

Popis

Tatry, Slovenský raj, liečivé pramene, jaskyne v Slovenskom krase ... to sú prírodné klenoty, ktoré na Slovensku poznáme všetci. Okrem nich je tu mnoho ďalších, menej známych, ale jedinečných prírodných úkazov, pohorí, planín a tiesňav... Práve svojou rôznorodosťou a veľkou mierou pôvodnosti je naša divoká príroda našim bohatstvom. Ešte stále zastúpená divoká príroda, ktorá takmer nebola dotknutá komerčným turizmom, patrí k najväčším pokladom našej krajiny. Je ťažké medzi ochranou týchto vzácností a prevádzkovaním turizmu, ktorý môže dať miestnym ľudom živobytie.   

Nedá sa hovoriť o regionálnej či lokálnej identite bez poznania klimatických podmienok, geomorfológie, flóry a fauny. Klíma, lokalita ako taká, jej dostupnosť a vzdialenosť od veľkých miest, členitosť terénu, dostupnosťou a najmä prírodnými zdrojmi priamo formovala spôsob života /životný štýl, mentalitu ľudí a s tým spojenú regionálnu materiálnu kultúru. Výraznejšia industrializácia výrazne zmenila ráz krajiny aj životy ľudí. Najmä rast miest, súčasný priemysel a tým súvisiaca infraštruktúra zmenili vzhľad a fungovanie krajiny. Stále ale vyše 40% nášho územia pokrývajú lesy a drevo predstavuje naše najväčšie prírodné bohatstvo, aj keď je jeho ťažba na Slovensku v súčasnosti veľmi diskutovaná, je to obnoviteľná surovina, ktorá pri rozumnom lesnom hospodárení môže byť silnou stránkou nášho hospodárstva.

Na území Slovenska sa ľudia do polovice 20. Storočia živili prevažne poľnohospodárstvom, na západnom a južnom Slovensku , kde je pôda úrodnejšia to bolo pestovanie obilia, zeleniny či ovocinárstvo, v menej úrodných častiach to boli na teplo menej náročné plodiny ako zemiaky či kapusta a najmä chov dobytka a drevorúbačstvo. Táto činnosť spolu s danou geomorfológiou – teda nadmorskou výškou, hornatosťou, prítomnosťou riek a jazier a iných vodných zdrojov formovala vzhľad našej krajiny. Pretože nielen to, čo ponúka „divočina, ale aj to, ako krajinu obhospodaroval človek jej dáva charakter.

Slovensko je zaujímavé najmä svojou divokou prírodou a možnosťami turistiky, ktorá je ešte stále nie úplne skomercionalizovaná, čo je jej výhodou. Rovnako aj zachované historické aj súčasné ohľaduplné krajinné štruktúry (záhrady, parky, poľnohospodárske usadlosti, lazy atď.) majú veľký potenciál pre rozvoj nových foriem turizmu.

Databáza mapuje naše prírodné bohatstvo, vytvorené prírodu aj človekom, ktoré spoluvytvára našu regionálnu identitu. Ponúka prehľad známych aj menej známych miest a fenoménov pre všetky formy ohľaduplného turizmu.

Súvisiace záznamy